Vox bloguli: To dá rozum

To najlepšie z blogov od To dá rozum


Je inkluzívne vzdelávanie len modernejším výrazom pre školskú integráciu?

🕔 10.1.2018

Zástancovia a zástankyne inkluzívneho vzdelávania sa usilujú o bezbrehú integráciu hendikepovaných detí. Aby boli modernejší, nahradili pojem integrácia novým. Dnes obhajujú inklúziu. Búrame ďalší mýtus o inkluzívnom vzdelávaní.

Celý článok

Vzdelávanie detí so znevýhodnením v bežných triedach brzdí ostatné deti

🕔 21.12.2017

Tvrdenie, že spoločné vzdelávanie detí s rôznorodými potrebami v jednej triede by viedlo k zhoršeniu výsledkov detí bez znevýhodnenia, býva častým argumentom proti ich začleňovaniu do bežných škôl a tried. Hoci na Slovensku sa dopad spoločného vzdelávania zatiaľ neskúmal, množstvo výskumov z rôznych krajín tento mýtus vyvracia. Prečítajte si v poradí IV. článok zo série blogov o inkluzívnom vzdelávaní.

Celý článok


Mýty o inkluzívnom vzdelávaní (III): Deti so znevýhodnením sa nemôžu vzdelávať v bežných triedach

🕔 15.12.2017

Majstrovstvo učiteľa spočíva v tom, že rozpozná schopnosti každého dieťaťa a dokáže im prispôsobiť učebný obsah aj učebné postupy.

Celý článok

Mýty o inkluzívnom vzdelávaní (II): Vysoko nadané deti by mali rozvíjať svoje nadanie radšej vo výberovej triede alebo škole, kde sú obklopené deťmi s podobnou mierou nadania

🕔 5.12.2017

Spájanie detí do elitných tried alebo elitných škôl má len veľmi zanedbateľný dopad na celkové študijné výsledky detí s vysokým intelektovým nadaním, potvrdili dlhodobé výskumy.

Celý článok


Slovenskí doktorandi nevidia svoju budúcnosť na vysokých školách

🕔 21.11.2017

4,9 % študentskej populácie tvoria študenti doktorandského štúdia. Svoju kariéru však na vysokej škole neplánujú. Vyplynulo to z prvých zistení terénneho výskumu projektu To dá rozum.

Celý článok

Čo dať študentom k 17. novembru?

🕔 16.11.2017

17. novembra 2017 nastal čas, kedy by sme mali začať hovoriť o tom, čo by sme ako spoločnosť mohli študentom dať k ich sviatku.

Celý článok


Komunikačné zručnosti detí sa zhoršujú

🕔 8.11.2017

V tomto článku prinášame ďalšie zistenia, ktoré nás v projekte To dá rozum zaujali pri úvodnej analýze dát z terénu.

Celý článok

Prečo sme vsadili na zmenu školstva postavenú na výskume?

🕔 18.10.2017

Zmeny stojace na spoľahlivých informáciách a podrobené kvalitnej analýze môžu naše školstvo posunúť dopredu. Preto sme sa v projekte To dá rozum rozhodli postupovať spôsobom, ktorý je pre slovenskú verejnú politiku neštandardný.

Celý článok


Prečo slovenskí vysokoškoláci uprednostňujú štúdium v Českej republike?

🕔 28.9.2017

Slovenské vysoké školy zaznamenali za posledných 8 rokov výrazný pokles záujemcov o štúdium. Stále výraznejšia časť absolventov stredných škôl odchádza za vysokoškolským štúdiom do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky.

Celý článok

Prečo Slováci nechcú bakalárov

🕔 24.5.2017

Slovenské vysoké školy majú problém vytvoriť a ponúknuť flexibilné, na prax orientované bakalárske programy, ktoré by boli atraktívne pre študentov, a zároveň by boli vnímané spoločnosťou a zamestnávateľmi ako plnohodnotné vysokoškolské štúdium. A to aj napriek tomu, že Slovensko sa v roku 1999 podpísaním Bolonskej deklarácie pripojilo spolu s ďalšími 28 krajinami k záväzku vytvoriť v európskom vysokoškolskom priestore spoločný kvalifikačný rámec. Rok […]

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (XVI): Všetky deti majú rovnakú možnosť navštevovať materskú školu

🕔 27.4.2017

Majú všetky deti na Slovensku možnosť navštevovať materskú školu? Aká je realita a podľa akých kritérií sú deti do škôlok prijímané?

Celý článok

Mýty o slovenskom školstve (XV): Súkromné vysoké školy odčerpávajú peniaze, ktoré by štát inak mohol poskytnúť verejným vysokým školám

🕔 20.4.2017

Súkromné vysoké školy nemajú nárok na dotácie na študenta zo štátneho rozpočtu, ani na väčšinu prostriedkov určených na podporu vysokoškolskej vedy.

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (XIV): Šikovné deti sa najlepšie rozvíjajú v elitných školách

🕔 7.4.2017

V prieskume mýtov a právd o slovenskom školstve pre projekt To dá rozum, sme zmerali pravdivosť tvrdenia, že "šikovné a nadané deti sa najlepššie rozvíjajú vo výberových školách, ako napríklad v osemročných gymnáziách alebo vo výberových triedach medzi rovnako nadanými deťmi".

Celý článok

Mýty o slovenskom školstve (XII): Žiaci nevedia posúdiť, čo bude pre nich v živote užitočné. Preto by sa v škole mali učiť aj veci, ktoré považujú za zbytočné

🕔 16.3.2017

Stále pretrváva názor, že deti, vzhľadom na svoje obmedzené vedomosti a skúsenosti, nevedia dostatočne posúdiť, čo je pre ne dobré. To sa odráža nielen v našej výchove, ale aj v našom postoji ku vzdelávaniu. Vo vzdelávaní máme často pocit, že deti si musia niektoré predmety odtrpieť a keď sme to prežili my, prežijú to aj oni. Veď sa im […]

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (XI): Slovensko má málo vysokoškolských absolventov z technických odborov a naopak príliš veľa absolventov zo spoločenských a humanitných odborov

🕔 9.3.2017

Takmer 72 % ľudí si myslí, že Slovensko má málo vysokoškolských absolventov z technických odborov (ako napr. elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, architektúra) a naopak, príliš veľa absolventov zo spoločenských a humanitných odborov (ako napr. sociálni pracovníci, politológovia a pod.).

Celý článok

Mýty o slovenskom školstve (X): Učitelia pracujú v porovnaní s inými povolaniami málo

🕔 2.3.2017

Od ľudí, ktorí nepracujú v školstve, často zaznieva, že učiteľ si odučí svoj úväzok a o  jednej, o druhej hodine je doma a má voľno. Toto presvedčenie vyjadruje aj väčšina Slovákov (63,2 %) v prieskume To dá rozum. Myslia si, že učitelia na Slovensku pracujú v porovnaní s inými povolaniami málo. Tento názor je menej častý medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním a medzi výkonnými […]

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (IX): Zapojením škôl do podnikov, ako za socializmu, ozdravíme odborné školstvo

🕔 23.2.2017

Názor, že pred rokom 1989 sme už mali zavedené dobre fungujúce duálne vzdelávanie a stačí sa vrátiť k tomu, čo tu už bolo, je síce veľmi rozšírený, avšak nie je celkom správny.

Celý článok

Mýty o slovenskom školstve (VIII): Slovensko prijíma dostatok zahraničných vysokoškolákov, vysokoškolských učiteľov a vedcov

🕔 10.2.2017

Slovensko má veľmi nízky počet zahraničných študentov a pedagógov, čím sa ochudobňuje o intelektuálny potenciál využívaný v iných vyspelých krajinách ako aj o finančné zdroje.

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (VII): Mladí ľudia dobre ovládajú angličtinu a vyznajú sa v IT technológiách

🕔 2.2.2017

To, že mladí ľudia, na rozdiel od starších generácií, nemajú problém dohovoriť sa po anglicky a vyznajú sa v informačných technológiách, vnímame dnes ako samozrejmosť. V reprezentatívnom prieskume projektu To dá rozum je o tom presvedčená väčšina populácie: 72 % v prípade angličtiny a 93 % pri informačných technológiách. Pozrime sa teda na to, do akej miery je to len mýtus […]

Celý článok

Mýty o slovenských školách (VI): Stredné odborné školy sú pre slabších žiakov, žiaci s dobrými známkami idú na gymnáziá

🕔 26.1.2017

V skutočnosti odborné vzdelávanie pripravuje mladých ľudí aj na náročné povolania a pracovné pozície so zaujímavou perspektívou kariérneho rastu, ktoré vyžadujú šikovných a talentovaných ľudí.

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (V): Na vysokú školu sa dnes dostane každý, kto chce

🕔 19.1.2017

V rámci členských krajín OECD máme jednu z najnižších sociálnych mobilít vo vzdelávaní.

Celý článok

Mýty o slovenskom školstve (III) Patria deti s rôznym postihnutím do špeciálnych škôl?

🕔 16.12.2016

Deti s rôznym postihnutím sú v súčasnosti vzdelávané buď v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach s ostatnými deťmi s podobným postihnutím alebo sú začlenené medzi deti bez postihnutia v bežných školách. Hoci integrácia na Slovensku postupne rastie, v porovnaní s Európou aj so susednými krajinami sme na chvoste.

Celý článok


Mýty o slovenskom školstve (I) alebo skutočne študuje väčšina študentov na gymnáziách?

🕔 30.11.2016

Náš seriál o mýtoch otvoríme dátami vyvracajúcimi zažitý mýtus, že väčšina žiakov základných škôl smeruje na gymnáziá.

Celý článok